Euro Hockey Challenge 2016: Fínsko – SLOVENSKO (6:1)