Euro Hockey Challenge: Slovinsko – SLOVENSKO (3:2)