Euro Hockey Challenge 2016: SLOVENSKO – Rusko (0:6)